Ako objednať

Obchodné podmienky


Tovar si môžete objednať:

 • emailem: obchod@gastronerez.eu  ------- záväzná objednávka a info k výrobkom
 • dopytovým formulárom                    ------- záväzná objednávka a info k výrobkom
 • telefonicky: +420 603 585 561        ------- iba info k výrobkom

 

Dodacie lehoty

Dodacia lehota, ak nie je dohodnutá inak, je najneskôr do 30 pracovných dní.

Záloha

V prípade tovaru vyrábaného na zákazku, je zákazníkovi vystavená zálohová faktúra vo výške 50-100% z celkovej ceny objednaného tovaru. Tovar je objednaný až po zaplatení zálohy. Pri odstúpení od objednávky zo strany zákazníka prepadá záloha v prospech firmy Robina Stojnova GASTRONEREZ.EU.

Upozornenie !!!

Všetok tovar zakúpený od nás, vyrábame na zákazku.

Poštovné a balné

Dopravu zabezpečujeme firmou Toptrans. Poštovné a balné po Českej republike je zadarmo. Výnimkou sú atypické výrobky a odoslanie do iných krajín mimo ČR. Odvíja sa od ceny dopravcu a všetko je závislé na veľkosti, hmotnosti a ďalších atribútov danej zásielky.

Pri prevzatí odbalte a skontrolujte tovar, či nie je mechanicky poškodený a či súhlasia počet kusov.
U spoločnosti Toptrans je podľa zmluvy nutná kontrola nepoškodenia tovaru ešte pred odchodom vodiča !!! Na neskoršie reklamácie nemusí byť braný ohľad.

 

Platobné podmienky

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar uvedený v objednávke. Ak nebude požadovaný tovar na sklade, bude o tejto skutočnosti kupujúci vyrozumený. Kupujúci sa zaväzuje tovar odobrať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu, ktorú je povinný zaplatiť podľa dohodnutých podmienok. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu dňom splnenia záväzku, a to aj v prípade čiastočného plnenia. Kupujúci zaplatí kúpnu cenu v lehote splatnosti na základe faktúry vystavenej predávajúcim. Rozhodným okamihom pre fakturáciu tovaru je dodanie tovaru. Tovar zostáva majetkom firmy GASTRONEREZ.EU až do úplného zaplatenia fakturovanej čiastky vrátane prípadných úrokov z omeškania vo výške 0,5% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania. Platba je možná len v hotovosti, prevodným príkazom alebo dobierkou. Prevzatím tovaru odberateľ potvrdzuje, že súhlasí s uvedenými ustanoveniami.

Dodacie podmienky

Predávajúci dodá kupujúcemu tovaru počas dohodnutej lehoty. Pri preberaní zásielky musí kupujúci alebo jeho splnomocnený zástupca potvrdiť prevzatie tovaru uvedením svojho mena, podpisu, čísla preukazu totožnosti alebo dátumu narodenia na dodací list. Predávajúci podľa dohody s kupujúcim zaistí dodávku tovaru na dohodnuté miesto určenia. Pri prevzatí zásielky tovaru je kupujúci povinný skontrolovať kompletnosť zásielky. Ak zistí závadu, vykoná za prítomnosti vodiča (prepravcu) reklamačný zápis do prepravného listu. Pravdivosť zápisu na prepravnom liste musí písomne potvrdiť aj vodič (prepravca). Vykonanie príslušného zápisu do prepravného listu a jeho potvrdenie vodičom (prepravcom) je podmienkou uplatnenia reklamácie dodávky z hľadiska počtu dodaných balení (kusov), resp. poškodenia pri preprave.

Vlastnícke práva k tovaru a zodpovednosť za vady

Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho úplným zaplatením dohodnutej kúpnej ceny. V prípade, že kupujúci má voči predávajúcemu finančné záväzky z predchádzajúcich kúpnych zmlúv, je podmienkou prechodu vlastníckych práv k tovaru podľa tejto kúpnej zmluvy riadne vyrovnanie aj všetkých predchádzajúcich finančných záväzkov. Predávajúci zostáva vlastníkom predmetu dodávky až do splnenia všetkých nárokov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy voči kupujúcemu. V prípade omeškania so zaplatením kúpnej ceny je predávajúci oprávnený zakázať kupujúcemu užívanie predmetu dodávky a má právo na jeho vrátenie. V prípade, že je kupujúci v oneskorení s plnením svojich záväzkov voči predávajúcemu, nesmie kupujúci s týmto tovarom disponovať (tovar predať, previesť na tretiu osobu, založiť a pod.). Rovnako tak má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť, ak by bola dodávka od kupujúceho napr. v neprimeranom omeškaní.

Ochrana dát

Prevádzkovateľ stránok Gastronerez.eu prehlasuje a zaväzuje sa, že všetky údaje osobnej povahy, ktoré získa od svojich zákazníkov, neoznámi tretím osobám a bude ich využívať výlučne pre svoju potrebu. Všetky údaje uvádzané na stránkach Gastronerez.eu sú nezáväzné a podliehajú potvrdeniu zo strany prevádzkovateľa. Niektoré obrázky ponúkaného tovaru sú ilustračné. Gastronerez.eu si vyhradzuje právo na zmenu cien. V prípade zmeny cien už objednaného tovaru má zákazník právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a bude mu vrátená zaplatená záloha.

Odstúpenie od zmluvy - zákonné poučenie

Ak nejde o prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, zašle alebo odovzdá podnikateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho dostal. Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúci zašle na adresu elektronickej pošty predávajúceho, alebo písomne priloží k odoslanému tovaru, a zašle na adresu predávajúceho. Tovar neposielajte na dobierku, takto nebude prijatý.

V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal. Čiastka bude predávajúcim vrátená buď formou pripísania na účet, ktorý spotrebiteľ uvedie a za podmienky, že s touto formou vrátenia súhlasí, alebo bude čiastka vrátená rovnakým spôsobom ako pri zaplatení.

Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej.

Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ sám.

Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 obč. zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 • a) o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 • b) o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle podnikateľa, a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • c) o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávislých od vôle podnikateľa,
 • d) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
 • e) o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 • f) o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného vykonania iných ako vyžiadaných opráv či dodania iných ako vyžiadaných náhradných dielov,
 • g) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
 • h) o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodnéý obal,
 • i) o dodávke novín, periodík alebo časopisov,
 • j) o ubytovaní, doprave, stravovaní alebo využití voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,
 • k) uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby, alebo
 • l) o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

Predávajúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak kupujúci neprevezme plnenie. V prípade takto ukončeného zmluvného vzťahu je kupujúci oboznámený s tým, že po ňom môže byť požadované uhradenie všetkých zbytočne vynaložených nákladov a škôd vzniknutých v dôsledku nemožnosti splniť predmet kúpnej zmluvy. Ak toto bude predávajúci požadovať na základe konkrétneho návrhu zmluvnej pokuty, vyžaduje sa k nej súhlas kupujúceho.

Záverečné ustanovenia a ostatné dojednania

Fakturovaný tovar možno v prípade nutnosti bezplatne vymeniť za iný titul v tej istej hodnote. Tieto všeobecné platobné, dodacie a záručné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v českom jazyku. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle Občianskeho zákonníka. V prípade že by bol spotrebiteľ krátený na svojich právach vyplývajúcich z uzatvárania zmluvy, má právo sa obrátiť na vecne príslušné orgány dohľadu (Česká obchodná inšpekcia, živnostenský úrad, Úrad na ochranu osobných údajov, Finančný úrad a pod.). Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim rieši súd.

Platnosť obchodných podmienok od 1.1.2014

 

Záruka a reklamácie

 

Postup pri reklamácii

Kupujúci má právo uplatniť zodpovednosť za vady do 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

Ak zistí kupujúci pri prevzatí tovaru vady, musí tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu.

Informujte nás telefonicky, e-mailom, či písomne. Zaistite preukázanie uzavretia kúpnej zmluvy napr. faktúrou alebo predajným dokladom. Reklamačné oznámenie musí obsahovať dátum dodania tovaru, názov výrobku, reklamované množstvo, popis závady a návrh na vybavenie reklamácie. Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia.

Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese uvedenej vo faktúre alebo v sekcii kontakt.

Záručné podmienky

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 2095 - § 2117 a 2165 - § 2174 občianskeho zákonníka). Tieto sú nižšie podrobne špecifikované:

Práva z chybného plnenia

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. U použitého tovaru možno lehotu na uplatnenie práv z chybného plnenia skrátiť na 12 mesiacov (toto bude vyznačené v predajnom doklade. Ak je na predávanej veci, na jej obale, v návode pripojenému k veci alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné vec použiť, uplatňujú sa ustanovenia o záruke za akosť (pozri záruka za akosť). Ak požiada o to kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme (ďalej len potvrdenie), v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade chybného plnenia. Predávajúci má povinnosti z chybného plnenia najmenej v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z chybného plnenia výrobcu.

Právo z vád nie je možné uplatniť v týchto prípadoch:

 • a) u veci predávanej za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,
 • b) na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním,
 • c) u použitej veci na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim, alebo
 • d) ak to vyplýva z povahy veci.

Predávajúci prehlasuje, že tovar odovzdáva kupujúcemu v súlade s ustanovením § 2161 občianskeho zákonníka, teda:

 • a) tovar má vlastnosti, ktoré si kupujúci s predávajúcim dojednali, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
 • b) tovar sa hodí na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza, alebo na ktorý sa vec tohto druhu bežne používa,
 • c) tovar je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • d) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže kupujúci požadovať aj dodanie novej veci bez závad, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť. Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez závad, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez závad, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neuskutoční nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil. Ak má vec vadu, z ktorej je predávajúci zaviazaný, a ak ide o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu. Práva z vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však v potvrdení uvedená iná osoba určená k oprave, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u toho, kto je určený na vykonanie opravy. Osoba takto určená na opravu vykoná opravu v lehote dohodnutej medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe veci. Toto platí aj pre oznámenie chyby, na ktorú sa vzťahuje záruka (ďalej pozri záruka za akosť).

Vec je chybná, ak nie je dodaná v dohodnutom množstve, kvalite a vyhotovení alebo v kvalite a vyhotovení vhodnom pre účel zjavný zo zmluvy; inak pre účel obvyklý. Za chybu sa považuje aj plnenie inej veci. Za chybu sa považujú aj vady v dokladoch nutných pre užívanie veci.

Právo kupujúceho z chybného plnenia zakladá vada, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti. Povinnosti predávajúceho zo záruky za akosť tým nie sú dotknuté.

Práva kupujúceho z chybného plnenia nie sú dotknuté, ak spôsobilo vadu použitie veci, ktorú kupujúci odovzdal predávajúcemu. To neplatí, ak predávajúci preukáže, že na nevhodnosť odovzdanej veci kupujúceho včas upozornil a kupujúci na jej použití trval, alebo ak preukáže, že nevhodnosť odovzdanej veci ani pri vynaložení dostatočnej starostlivosti nemohol zistiť. Kupujúci nemá práva z chybného plnenia, ak ide o chybu, ktorú musel s vynaložením obvyklej pozornosti poznať už pri uzavretí zmluvy. To neplatí, ak ho predávajúci výslovne uistil, že vec je bez chýb, alebo ak zastrel vadu ľstivo.

Kupujúci vec podľa možnosti prehliadne čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na veci a presvedčí sa o jej vlastnostiach a množstve.

Ak je vadné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

 • a) na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci,
 • b) na odstránenie vady opravou veci,
 • c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
 • d) odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak kupujúci žiadal opravu chyby, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo ak oznámi kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak kupujúci nezvolí svoje právo včas, má práva podľa nasledujúceho odseku.

Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kým kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci; voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady. Ak predávajúci neodstráni vadu veci načas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju prijal. To neplatí,

 • a) ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci,
 • b) ak kupujúci použil vec ešte pred objavením vady,
 • c) ak kupujúci nespôsobil nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím, alebo
 • d) ak kupujúci predal vec ešte pred objavením vady, ak ju spotreboval, alebo ak vec pozmenil pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len sčasti, vráti kupujúci predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže, a dá predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech.

Ak kupujúci neoznámil vadu veci včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

Záruka za akosť

Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá na použitie pre obvyklý účel, alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti veci na obale alebo v reklame. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť veci. Ak určujú zmluva a vyhlásenie o záruke rôzne záručné doby, platí doba z nich najdlhšia. Ak však strany dohodnú inú záručnú dobu, než aká je vyznačená na obale ako doba použiteľnosti, má prednosť dohoda strán. Záručná doba beží od odovzdania veci kupujúcemu; ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, beží od doručenia veci do miesta určenia. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky niekto iný ako predávajúci, beží záručná doba až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Kupujúci nemá právo zo záruky, ak vadu spôsobila po prechode nebezpečenstva škody na veci na kupujúceho vonkajšia udalosť. To neplatí, ak spôsobil vadu predávajúci.

Platnosť obchodných podmienok od 1.1.2014